Myalgic encephalomyelitis (ME), also known as chronic fatigue syndrome, is