Hashimoto’s disease, or Hashimoto’s thyroiditis, is an autoimmune disorder which